Styrelse

Styrelsen har mellan årsmöten det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet. Det åligger styrelsen att tillse att klubbens stadgar efterlevs och vid behov föreslå årsmötet förändringar av dessa. Styrelsen ansvarar för att, avseende klubbens verksamhet, lagar och förordningar efterlevs.

Jonas Magnusson

Ordförande

Bo Isacsson

Kassör

Lars Gustafsson

Ledamot

Lars-Erik Blank

Utbildningsansvarig

Ulf Persson

Vice Ordförande

Kristina Björkman

Yvonne Nilsson