Kommittéer

Gemensamma åligganden för styrelse och kommittéer

Det åligger alla kommittéer att:

  • Till styrelsen före 15 januari eller annat av styrelsen bestämt datum överlämna förslag till årsberättelse avseende kommitténs ansvarsområde.
  • Utarbeta vision och mål för den egna kommitténs verksamhet så att dessa kan utgöra en del av underlaget i budgetprocessen samt årligen, vid behov, revidera dessa.
  • Utarbeta och, till styrelsen före 30 oktober eller annat av styrelsen bestämt datum, lämna budgetförslag avseende nästkommande verksamhetsår kommitténs ansvarsområde.
  • Till valberedningen, årligen före 30 oktober förslag på antal ledamöter som skall ingå i kommittén samt namnförslag på nya medlemmar att ingå i kommittén
  • Överlämna till styrelsens prövning och beslut ärenden, som kan innebära ett över­skridande av beviljade anslag.
  • Delta i klubbens stormöten
  • Dokumentera kommitténs sammanträden.
  • I samverkan med styrelsen och övriga kommittéer medverka i aktiviteter syftande till att rekrytera nya medlemmar till golfklubben.
  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.