Kallelse till Årsmöte 2017

Tisdagen, den 21 mars -17, kl. 18.00, Haverdals Golfklubb, restaurangen

ÅRSMÖTESHANDLINGAR ENLIGT FÖLJANDE:

• FÖREDRAGNINGSLISTA
• VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2016 (Styrelse och kommittéer)
• RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2016
• REVISIONSBERÄTTELSE 2016
• VERKSAMHETSPLAN 2017
• STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2017
• BUDGET 2017
• VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2017
• STYRELSENS UTREDNING OCH YTTRANDE ÖVER MOTION AVSEENDE BANSTRÄCKNING (Bilaga 1.)
• PROPOSTION HEDERSMEDLEM
• PROPOSITION REVIDERING AV STADGAR (Bilaga 2.)