Miljö

Haverdals Golfklubbs miljövision är att tillhandahålla en golfanläggning av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö.

Övergripande miljömål

Havderdals GK övergripande miljömål är enligt följande:

• God bebyggd miljö och god hälsa
• Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap (rikt odlingslandskap, levande sjöar och myllrande våtmarker)
• Ingen övergödning och giftfri miljö
• Grundvatten av god kvalitet
• Begränsad klimatpåverkan och frisk luft

Vg. se vår Miljöplan via länken nedan.